Documentos do centro

Nesta páxina atopades os principais documentos do centro:

 • Normas de Organización e Funcionamento (NOF). Aprobadas no Claustro e Consello Escolar do 27 de xuño de 2023.
  Están establecidas no artigo 124 da LOE-LOMCE. En Galicia a ordenación deste documento está recollido nos artigos 18 a 20 do Decreto 8/2015 (DOG do 27 de xaneiro de 2015).
  É un conxunto de normas relativas á organización e ao funcionamento do centro fundamentadas no plan de convivencia e no PEC (do que forman parte), cuxas liñas xerais inspiran o seu desenvolvemento.
 • Proxecto Educativo do Centro (PEC). Aprobado no Claustro e Consello Escolar do 27 de xuño de 2023.
  O PEC é un documento pedagóxico onde atopamos definidos os valores, os fins e as prioridades de actuación do centro e impulsa e desenvolve os principios, obxectivos e metodoloxía nos que se basea. Ademais, relátanse todas as decisións de carácter pedagóxico propios do centro.
  Na LOMLOE recóllese que “Os centros docentes disporán de autonomía para elaborar, aprobar e executar un proxecto educativo e un proxecto de xestión, así como as normas de organización e funcionamento do centro” (art. 120.2 LOE)… que deberán facerse públicos co obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade educativa (art. 121.3 LOMLOE).
 • Proxecto Lingüístico (PLC). Aprobado no Claustro e Consello Escolar do 29 de xuño de 2022.
  En España todas as comunidades autónomas teñen establecido un proxecto lingüístico de centro (PLC) que forma parte do PEC. Trátase dun documento no que se expón a planificación de todos aqueles aspectos relacionados coa ensinanza e o uso das linguas, tanto no relativo á decisión respecto da lingua en que se impartirán determinadas materias ou módulos que non estean xa establecidos pola normativa correspondente, coma a estratexias de dinamización ou a aspectos metodolóxicos e outros que permitan levar a cabo o currículo integrado de todas as linguas que se imparten no centro, e así darlle coherencia e coordinación á súa ensinanza, e facilitar a súa aprendizaxe.
  En Galicia, o artigo 14 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo no ensino non universitario de Galicia (DOG do 25) establece os elementos e decisións que debe conter o PLC.
 • Plan Dixital (PD). Aprobado no Claustro e Consello Escolar do 29 de xuño de 2022.
  O artigo 121 da LOMLOE indica que o PEC do Centro deberá recoller a estratexia dixital do centro, sendo este aspecto regulado en Galicia pola Resolución do 3 de setembro de 2021 onde se ditan instrucións para a elaboración do Plan Dixital nos Centros Educativos. O plan dixital está en constante revisión anual, para acceder a última versión do mesmo pincha nesta ligazón.

Accedede e descarga os documentos:

Alumnado e familias

Comparte a páxina nas redes